Egzaminy

Warunki konieczne do spełnienia aby dokonać rezerwacji terminu Egzaminu Państwowego na Prawo Jazdy przez internet:

 • Kandydat musi złożyć poprawnie wypełnione Oświadczenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu (druk Oświadczenia kandydata na kierowcę o spełnieniu kryteriów określonych w ustanie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z poźn. zm.) - tryb awaryjny),
 • numer PKK Kandydata musi być zablokowany przez odpowiednie dla niego Starostwo Powiatowe,
 • dla danego numeru PKK, nie może istnieć więcej niż jedna rezerwacja,
 • dla danego numeru PKK, nie może istnieć już ustalony termin egzaminu z datą egzaminu późniejszą niż dzień wykonywania rezerwacji,
 • Kandydat musi dokonać odpowiedniej dla kategorii i typu egzaminu opłaty na konto WORD Tarnobrzeg. Prawidłowo wykonana opłata w ciągu 2 dni od daty wpłaty zostaje zaksięgowana na koncie WORD Tarnobrzeg. Opłata wykonana nieprawidłowo nie zostanie przypisana do Kandydata automatycznie, co skutkować może wydłużeniem czasu wykonania rezerwacji, co może uniemożliwić dokonanie zapisu na termin Egzaminu interesującego Kandydata.
 • rezerwacje wykonane w godzinach poza pracą WORD Tarnobrzeg rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 • status wykonania rezerwacji widoczny jest w WebPanelu w zakładce „Moje PKK i egzaminy”

Usługi dodatkowe:

WORD Tarnobrzeg umożliwia podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu E-mail w celu wysyłania automatycznych powiadomień o zmianie statusu rezerwacji terminu Egzaminu Państwowego na Prawo Jazdy oraz zmianie statusu blokady numeru PKK. Usługi te dostępne są w zakładce „Moje ustawienia”.

Brak aktualności i ogłoszeń.

Zapraszamy na stronę Zdajemy w Tarnobrzegu.

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z internetowej usługi umożliwiającej sprawdzenie stanu blokady numeru PKK: PKK – WORD Tarnobrzeg, oraz usługi umożliwiającej dokonania rezerwacji oraz umówienia się na egzamin państwowy na prawo jazdy: WebPanel – WORD Tarnobrzeg, zwanymi w dalszej części Regulaminu „Panel”.

  2. Panel służy do wyświetlania informacji mających na celu ułatwienie i przyśpieszenie procesu zapisu na egzamin państwowy na prawo jazdy.

  3. Usługodawcą jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Tarnobrzegu, ul Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671819168 – zwany w dalszej części Regulaminu „WORD”.

  4. Klient w rozumieniu Regulaminu oznacza osobę, która złożyła w WORD oświadczenie o zablokowaniu nr PKK w celu przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy.

  5. Do uruchomienia i korzystania z Panelu niezbędny jest komputer podłączony do Internetu, wyposażony w przeglądarkę internetową.

  6. Korzystanie z Panelu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  7. Klient, nie musi zakładać konta w Panelu. Loguje się podając nazwisko oraz nr PESEL. Odpowiedzialność za skutki ujawnienia danych logowania osobom trzecim ponosi Klient.

  8. Do Panelu zalogować może się jedynie Klient posiadający numer PKK, który złożył druk oświadczenia kandydata na kierowcę o spełnieniu kryteriow określonych w ustanie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z poźn. zm.)

 2. Dane dodatkowe.

  1. Dane w postaci numeru telefonu oraz adresu E-mail są udostępnianie przez Klienta dobrowolnie i służą jedynie do ułatwienia komunikacji pomiędzy WORD a Klientem.

 3. Obowiązki i odpowiedzialność WORD.

  1. WORD zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w koncie Panelu przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem Panelu.

  2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku wykorzystywania Panelu do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich WORD może zawiesić dostęp do konta w Panelu lub całkowicie usunąć konto w Panelu.

 4. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta.

  1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Panelu w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa.

  2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wykorzystania usług w Panelu.

 5. Postępowanie reklamacyjne.

  1. WORD nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie Panelu.

  2. Reklamacja Klienta w związku z nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana WORD w formie pisemnej na adres korespondencyjny WORD i określać:

   • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta WORD,

   • rodzaj usługi, której dotyczy,

   • zarzuty Klienta,

   • okoliczności uzasadniające reklamację,

   • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

  3. WORD obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz WORD przez podmioty, za które WORD nie ponosi odpowiedzialności, WORD przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 6. Postanowienia końcowe.

  1. WORD zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie WWW WORD. W przypadku zmiany Regulaminu korzystania z Panelu, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, WORD potraktuje go jako rezygnację Klienta z możliwości korzystania z Panelu.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2013 r.