Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawęsprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, przedmiotem jest sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki Renault Premium 270.16 4x2 wraz z przyczepą ciężarową marki POLKON PS 183/2 stanowiących własność WORD.

2. Szczegółowy opis zespołu pojazdów z określeniem roku produkcji, przebiegu, danych technicznych i ceny wywoławczej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego, pisemnego i nieograniczonego. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych.

4. Zespół pojazdów można obejrzeć w siedzibie WORD w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 86A, w dniach od poniedziałku do piątku, począwszy od dnia 13 listopada 2014r. do dnia 20 listopada 2014r., w godzinach od 7.30 do 15.30.

5. Inne szczegółowe informacje w sprawie pojazdów można uzyskać w siedzibie WORD u Pana Leszka Kidy (pok. 121) lub Macieja Prawicy (Stacja Kontroli Pojazdów WORD) oraz telefonicznie – tel. (15) 823 – 65 – 05 .

6. Cena wywoławcza wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia jest ceną brutto.

7. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %

8. Każdy ze składających ofertę może złożyć tylko jedną ofertę

9. Oferta powinna zawierać:

1) formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem, załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

2) kserokopię dokumentu tożsamości – potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferentem jest osobą fizyczną, lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wypisu z KRS potwierdzoną za zgodność z oryginałem(albo wydruk komputerowy z KRS mający moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informację, zgodnie z art.4a ust.4a ustawy o KRS) – jeżeli oferentem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3) dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium.

10. Oferta oraz jej załączniki muszą być podpisane przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania. W przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć umocowane przez uprawnione osoby pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii oświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące zł) .

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Ośrodka PKO BP o/Tarnobrzeg 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774 z adnotacją :”Przetarg na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego wraz z przyczepą”. Wadium ma być wpłacone najpóźniej na jeden dzień przed otwarciem ofert.

12. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty. Zwrot wadium następuje na podany w ofercie rachunek bankowy. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu uchyla się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do daty przeniesienia własności pojazdu.

13. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie z adnotacją: „Oferta w przetargu do sprzedaży używanego samochodu ciężarowego wraz z przyczepą – nie otwierać przed dniem 21 listopada 2013r., przed godz. 10.00”.

14. Ofertę należy składać do dnia 21 listopada 2013. do godz.9.50 w siedzibie WORD w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 86A w sekretariacie.

15. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania zwrócone Oferentowi.

16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2013r. o godz.10.00 w sekretariacie. Sprzedający dokona oceny ofert i wyboru oferty.

17. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o przetargu, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty Sprzedający zawiadamia niezwłocznie oferenta.

18. Przetarg może zostać zamknięty w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty.

19. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny zamknięcia przetargu.

20. W razie zamknięcia przetargu, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec organizatora przetargu z tego tytułu.

21. Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony na stronie www.word.tarnobrzeg.pl ,

w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WORD w Tarnobrzegu.

22. Przetarg odbędzie się jeżeli wpłynie chociaż jedna ważna oferta.

23. Wybrana zostanie oferta kompletna, prawidłowo złożona, najkorzystniejsza cenowo.

W przypadku zaoferowania przez co najmniej 2 oferentów takiej samej ceny, oferenci winni złożyć pisemne oferty po raz kolejny w celu wyłonienia nabywcy, w wyznaczonym przez Ośrodek terminie nie dłuższym niż 7 dni. Oferowane ceny nie mogą być niższe od zaproponowanych w poprzednich ofertach.

24. Jeżeli drugi przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, ogłasza się licytację ustną.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Sikorskiego 86 A, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8236505, faks 015 8236505.