Kursy i szkolenia

Szkolenie organizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.Nr 123, poz. 840)

Szkolenie kierowane jest do:

 1. osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
 2. strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a – 5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 3. funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń,
 4. umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,
 5. osób wykonujących pilotaż pojazdów nienormatywnych – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów,
 6. członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze,
 7. pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym,
 8. osób działających w imieniu zarządcy drogi lub osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 9. osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
 10. kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 11. strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,

Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin), a jego program obejmuje zagadnienia:

 1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym,
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą,
 3. Możliwość reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodnie z prawem,
 4. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego,
 5. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony    z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania,
 6. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Warunki udziału w szkoleniu:

 • wypełniona karta zgłoszenia

          Karta_zgloszeniowa.pdf (formad PDF, rozmiar 860kb)

Po wypełnieniu należy przesłać faksem na numer 15 823 65 05

 • potwierdzenie przelewu zapłaty za szkolenie

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgodnie z zakresem programu szkolenia. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie jednostki kierującej swoich pracowników na szkolenie!!!

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 300 zł od osoby.

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP oddział Tarnobrzeg
Nrumer: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

Kontakt:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2011.30.151 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2012.1019)

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. posiada prawo jazdy :
  • kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  • kategorii B co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie kategorii B prawa jazdy,
  • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres 1 roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
 3. przedstawiła ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kurs trwa około 3 miesięcy. Zajęcia odbywają się w weekendy (zajęcia teoretyczne) oraz w dni robocze (zajęcia praktyczne).

Program:

Poz.

 Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1

 Psychologia

10

-

2

 Metodyka nauczania

50

-

3

 Prawo o ruchu drogowym

30

-

4

 Technika kierowania i obsługa pojazdu

18

-

5

 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

-

6

 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

-

7

 Technika i taktyka jazdy

2

5

8

 Praktyka instruktorska

4

50*)

 

  RAZEM

130

55*)

*) należy uwzględnić dodatkowo odpowiednią do zakresu nauczania słuchacza kursu liczbę godzin zajęć określoną w tabeli poniżej.

Zajęcia z techniki jazdy i taktyki jazdy realizowane są w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Poz.

 Zakres objęty nauczaniem

 Liczba godzin zajęć*)

1

 kat. A

10

2

 kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E lub pozwolenie

30

3

 kat. C+E lub D+E

15

4

kat. D

25

*) podane wartości odnoszą się do każdej kategorii prawa jazdy oddzielnie.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Pozytywne zaliczenie oznacza wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i otwiera drogę do egzaminu państwowego, który to z kolei warunkuje uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy.

Koszty szkolenia:

 • kurs podstawowy – 2.800 zł (możliwość wpłaty w ratach)
 • kurs uzupełniający (rozszerzenie uprawnień) – 2.800 zł z jedną kategorię oraz 500 zł za każdą następną kategorię.

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP oddział Tarnobrzeg
Nrumer: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin (5 dni) zajęć teoretycznych, w tym:

 • 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych
 • 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup prawa jazdy

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, ma obowiązek odbycia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy:

W terminie do dnia:

W przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii:

10 września 2009

- D1 lub D do 31 grudnia 1980r.

10 września 2010

- C1 lub C do 31 grudnia 1980r.
- D1 lub D od 1 stycznia 1981r. do 31 grudnia 1990r.

10 września 2011

- C1 lub C od 1 stycznia 1981r. do 31 grudnia 1995r.
- D1 lub D od 1 stycznia 1991r. do 31 grudnia 2000r.

10 września 2012

- C1 lub C od 1 stycznia 1996r. do dnia 31 grudnia 2000r.
- D1 lub D od 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.

10 września 2013

- C1 lub C od 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.
- D1 lub D od 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2008r.

10 września 2014

- C1 lub C od 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2009r.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy po odbyciu szkolenia okresowego i otrzymaniu stosownego zaświadczenia są obowiązani przed dniem uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy wykonać: badania lekarskie i psychologiczne.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 430 zł.