Kursy i szkolenia

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (dz.U.2011.30.151 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stanowiących w tych sprawach.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie średnie
 2. Ma ukończone 23 lata
 3. Posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kat. B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu – prawo jazdy właściwej kategorii
 4. Posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy
 5. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora
 6. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 7. Daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków
 8. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za :
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
 • przestępstwo umyślne, przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej

Szkolenie trwa około 4 miesięcy. Zajęcia odbywają się w weekendy (zajęcia teoretyczne), oraz w dni robocze (zajęcia praktyczne).

Program:

 

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1. Nauka podstaw techniki jazdy
  Psychologia 20 -
  Dydaktyka 20
  Technika kierowania i obsługa pojazdu 20
2. Przepisy ruchu drogowego 30
3.   Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka :
 • wypadków drogowych
 • psychologii transportu
 • związane ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie jak alkohol
 16
 4. Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora  42   
 5.  Praktyka egzaminatorska  4  

6-ust.2 pkt 7 lit. b - d

4-ust.2 pkt 7lit.e i f

10

6. Technika i taktyka jazdy 2 5
Liczba godzin łącznie 154 15

Po zkończonym szkoleniu dyrektor WORD wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem jego otrzymania jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie szkolenia.

Koszty szkolenia:

 • kurs podstawowy – 4.000 zł (możliwość wpłaty w ratach)
 • kurs dodatkowy (dla egzaminatorów poszerzających zakres uprawnień) – 1.700 zł za jedną kategorię uprawnień.

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP odział Tarnobrzeg
Numer: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

Kursy reedukacyjne w grudniu 2022 r.

Informujemy, że WORD w Tarnobrzegu organizuje kursy reedukacyjne, które zostaną przeprowadzone w dniach: 1-2, 12-13 oraz 29-30 grudnia 2022 r.

Rozpoczęcie kolejnych edycji kursów o godzinie 13:00.

 

Kurs_reed_korekta_2022.jpg

 

 

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty i skierowanie na kurs reedukacyjny
 • dowód wpłaty
 • karta zgłoszenia na kurs reedukacyjny (do pobrania w załączniku poniżej)
 • oświadczenie o stanie zdrowia (do pobrania w załączniku poniżej)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U.2011.30.151 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).

W kursie może wziąć udział osoba, która:

 1. Posiada prawo jazdy:
 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B;
 • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 1. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 2. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kurs trwa około 3 miesięcy, zajęcia odbywają się w weekendy (zajęcia teoretyczne ) oraz w dni robocze (zajęcia praktyczne).

 Program szkolenia obejmuje:

Poz Nazwa przedmiotu liczba godzin
zajęć teoretycznych
licczba godzin
zajęć praktycznych
1 Psychologia 10  
2 Metodyka nauczania 50  
3 Prawo o ruchu drogowym 30  
4 Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 18  
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10  
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców 6  
7 Technika i taktyka jazdy 2 5
8 Praktyka instruktorska 4 50*)
  Razem 130 55*)

*) Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.

Zajęcia z techniki jazdy i taktyki jazdy realizowane są w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Poz. Zakres objęty nauczaniem Liczba godzin zajęć *)
1 Kat. A 10
2 Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E 30
3 Kat. C+E, D+E 15
4 Kat. D 25

*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Pozytywne zaliczenie oznacza wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i otwiera drogę do egzaminu państwowego, który to z kolei warunkuje uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie.

 Koszt szkolenia:

 • kurs podstawowy - 3.500 zł (możliwość wpłaty w ratach)
 • kurs uzupełniający (rozszerzenie uprawnień) – 1.500 zł jedna kategoria

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP o/Tarnobrzeg

 Nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

 

Kontakt:

Wydział Szkoleń i BRD, pokój nr 17 i 29

telefon 15 822 63 80 wew. 110, 118 i 129

Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową

Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu organizuje szkolenia dla nauczycieli, którzy na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 roku poz. 978 z późn. zrm.) będą sprawdzać umiejętności osoby ubiegającej się
o kartę rowerową.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 września (środa) 2022 r. o godzinie 8:00

w sali nr 1 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Sikorskiego 86A

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo potwierdzone będzie wydaniem zaświadczenia.

UWAGA!!!

Osoby, które przesłały kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną lub jej kopię, proszone są o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.


Program szkolenia obejmuje:

 1.  Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dot. pieszych i rowerzystów.
 2.  Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Analiza wypadków ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.
 3.  Elementy techniki jazdy, przygotowanie do jazdy, wyposażenie roweru.
 4.  Zasady prowadzenia egzaminów na kartę rowerową, prowadzenie dokumentacji w zakresie uzyskiwania karty rowerowej.

Czas trwania szkolenia : szkolenie jednodniowe, trwające 5 godzin lekcyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii oraz wypełnienie 
i przesłanie karty zgłoszeniowej na adres WORD w Tarnobrzegu – Telefon / faks (15) 823 65 05,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD w Tarnobrzegu w godzinach od 7:30 do 15:30,
numer telefonu (15) 823 56 00,  wewnętrzny 110, 118 i 129, bądź osobiście w siedzibie ośrodka
w Tarnobrzegu, ulicy Sikorskiego 86A, I piętro, pokój nr 17 lub pokój nr 29.

Do pobrania: Karta_zgloszenia.docx (format Word DOCX, rozmiar 14kb)

 

Wyciąg z przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie wydawania kart rowerowych:
Dz.U.2011.30.151 z póź. zm.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
(Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.)

Art. 17.

1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niewymienionej w pkt 1.

2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Rozdział 7
Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Art. 41.

1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Rozdział 9
Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych

Art. 49.

5. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej odbywa się w ramach zajęć, o których mowa w art. 41.

Art. 65.

1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

3) egzaminator;

4) instruktor.

2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

...

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U.2011.30.151 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z 13.07.2012 r.
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019 z późn.zm. ).

W kursie może wziąć udział osoba, która:

 1. posiada prawo jazdy:

 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawniania do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;

 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawniania do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B;

 • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawniania do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;

 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzającymi uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

 1. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

 2. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka

 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu

 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 

Kurs trwa około 3 miesięcy, zajęcia odbywają się w weekendy (zajęcia teoretyczne ) oraz w dni robocze (zajęcia praktyczne).

 Program szkolenia obejmuje:

Poz Nazwa przedmiotu liczba godzin
zajęć teoretycznych
licczba godzin
zajęć praktycznych
1 Psychologia 10  
2 Metodyka nauczania 50  
3 Przepisy ruchu drogowego 30  
4 Technika kierowania i obsługa pojazdu 18  
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10  
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6  
7 Technika i taktyka jazdy 2 5
8 Praktyka instruktorska 4 55*)
  Razem 130 55*)

*) Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.

Zajęcia z techniki jazdy i taktyki jazdy realizowane są w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. 

Poz. Zakres objęty nauczaniem Liczba godzin zajęć *)
1 Kat.A 10
2 Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E 30
3 Kat. C+E, D+E 15
4 Kat. D 25

*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Pozytywne zaliczenie oznacza wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i otwiera drogę do egzaminu państwowego, który to
z kolei warunkuje uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie.

 Koszt szkolenia:

 • kurs podstawowy - 2.800 zł (możliwość wpłaty w ratach)

 • kurs uzupełniający (rozszerzenie uprawnień) - 2.800 zł za jedną kategorię oraz 500 zł za każdą następną kategorię.

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP odział Tarnobrzeg
Numer: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

Kontakt:

Wydział Szkoleń i BRD

Telefon 15 822 63 80 wew. 110, 118 i 129 pokój nr 17 i 29