Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem   

    autobusu i motocyklaPeugeot 208 kat B

  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka,

    o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg

    z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku z późn. Zmianami,

  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

 Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.

Egzamin na kategorię B składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa sięz 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii B. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

W naszym Ośrodku egzamin na kategorię B przeprowadzany jest na samochodach marki PEUGEOT 208 (rocznik 2022) oraz na pojazdach OSK przystosowanych do przeprowadzania egzaminu (egzamin na pojazdach OSK).

Zapraszamy również do zapoznania się z wyposażeniem i działaniem nowego pojazdu egzaminacyjnego Peugeot 208 na zdjęciach poniżej oraz w czasie jazd próbnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00

Opłata za egzamin wynosi 250 zł. Część teoretyczna - 50 zł, część praktyczna – 200 zł. Opłaty można dokonywać na konto:

PKO BP I oddział w Tarnobrzegu numer 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

  • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
  • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,
  • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do egzaminu próbnego. Próbny egzamin teoretyczny na kategorię B przeprowadzany jest bezpłatnie, natomiast egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest odpłatnie – 20 zł za 15 minut jazdy. Jazda próbna dla kategorii B odbywa się wyłącznie na pojazdach WORD pod nadzorem pracownika WORD – w ciągu tygodnia lub pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy dla której odbywa się jazda próbna – w soboty i inne wyznaczone dni wolne od pracy. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta WORD.

Informacja na temat procedury przełożenia terminu egzaminu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


 

PEUGEOT 208

b_787_1284_16777215_0_0_images_Peugeot_208_opis_kokpit_korekta.jpg

b_791_593_16777215_0_0_images_Peugeot_208_opis_silnik.jpg

b_787_590_16777215_0_0_images_Peugeot_208_opis_swiatel_przod.jpg

b_792_593_16777215_0_0_images_Peugeot_208_opis_swiatel_tyl.jpg